کمترین: 
3084
بیشترین: 
3271
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3084
زمان: 
6/17 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 17 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 3084 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":3245},{"date":"1397/06/17 11:50","price":3213},{"date":"1397/06/17 12:00","price":3271},{"date":"1397/06/17 12:10","price":3249},{"date":"1397/06/17 12:20","price":3260},{"date":"1397/06/17 12:30","price":3264},{"date":"1397/06/17 12:50","price":3234},{"date":"1397/06/17 13:00","price":3227},{"date":"1397/06/17 13:30","price":3204},{"date":"1397/06/17 13:50","price":3179},{"date":"1397/06/17 14:00","price":3190},{"date":"1397/06/17 14:20","price":3167},{"date":"1397/06/17 14:51","price":3201},{"date":"1397/06/17 15:20","price":3210},{"date":"1397/06/17 15:50","price":3204},{"date":"1397/06/17 16:00","price":3190},{"date":"1397/06/17 16:30","price":3167},{"date":"1397/06/17 16:50","price":3170},{"date":"1397/06/17 17:10","price":3179},{"date":"1397/06/17 17:20","price":3180},{"date":"1397/06/17 17:30","price":3162},{"date":"1397/06/17 17:50","price":3145},{"date":"1397/06/17 18:00","price":3162},{"date":"1397/06/17 18:10","price":3144},{"date":"1397/06/17 18:20","price":3151},{"date":"1397/06/17 18:30","price":3159},{"date":"1397/06/17 18:50","price":3117},{"date":"1397/06/17 19:00","price":3138},{"date":"1397/06/17 19:10","price":3129},{"date":"1397/06/17 19:20","price":3117},{"date":"1397/06/17 19:30","price":3112},{"date":"1397/06/17 19:50","price":3106},{"date":"1397/06/17 20:00","price":3117},{"date":"1397/06/17 20:10","price":3114},{"date":"1397/06/17 20:20","price":3132},{"date":"1397/06/17 20:50","price":3099},{"date":"1397/06/17 21:00","price":3112},{"date":"1397/06/17 21:10","price":3095},{"date":"1397/06/17 21:20","price":3084}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399