کمترین: 
1629
بیشترین: 
1728
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1635
زمان: 
6/17 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 17 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 1635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":1713},{"date":"1397/06/17 10:50","price":1715},{"date":"1397/06/17 11:00","price":1713},{"date":"1397/06/17 11:20","price":1715},{"date":"1397/06/17 11:50","price":1697},{"date":"1397/06/17 12:00","price":1728},{"date":"1397/06/17 12:10","price":1717},{"date":"1397/06/17 12:20","price":1722},{"date":"1397/06/17 12:30","price":1724},{"date":"1397/06/17 12:50","price":1709},{"date":"1397/06/17 13:00","price":1705},{"date":"1397/06/17 13:30","price":1693},{"date":"1397/06/17 13:50","price":1677},{"date":"1397/06/17 14:00","price":1683},{"date":"1397/06/17 14:20","price":1673},{"date":"1397/06/17 14:51","price":1691},{"date":"1397/06/17 15:20","price":1696},{"date":"1397/06/17 15:50","price":1693},{"date":"1397/06/17 16:00","price":1685},{"date":"1397/06/17 16:30","price":1673},{"date":"1397/06/17 16:50","price":1675},{"date":"1397/06/17 17:10","price":1679},{"date":"1397/06/17 17:20","price":1680},{"date":"1397/06/17 17:30","price":1671},{"date":"1397/06/17 17:50","price":1662},{"date":"1397/06/17 18:00","price":1665},{"date":"1397/06/17 18:10","price":1661},{"date":"1397/06/17 18:20","price":1665},{"date":"1397/06/17 18:30","price":1669},{"date":"1397/06/17 18:50","price":1653},{"date":"1397/06/17 19:00","price":1652},{"date":"1397/06/17 19:10","price":1647},{"date":"1397/06/17 19:30","price":1644},{"date":"1397/06/17 19:50","price":1647},{"date":"1397/06/17 20:00","price":1641},{"date":"1397/06/17 20:10","price":1651},{"date":"1397/06/17 20:20","price":1655},{"date":"1397/06/17 20:30","price":1649},{"date":"1397/06/17 20:50","price":1643},{"date":"1397/06/17 21:00","price":1638},{"date":"1397/06/17 21:10","price":1629},{"date":"1397/06/17 21:20","price":1635}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398