کمترین: 
1514
بیشترین: 
1606
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1514
زمان: 
6/17 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 17 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 1514 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":1594},{"date":"1397/06/17 11:20","price":1592},{"date":"1397/06/17 11:30","price":1594},{"date":"1397/06/17 11:50","price":1577},{"date":"1397/06/17 12:00","price":1606},{"date":"1397/06/17 12:10","price":1595},{"date":"1397/06/17 12:20","price":1601},{"date":"1397/06/17 12:30","price":1603},{"date":"1397/06/17 12:50","price":1588},{"date":"1397/06/17 13:00","price":1584},{"date":"1397/06/17 13:30","price":1573},{"date":"1397/06/17 13:50","price":1561},{"date":"1397/06/17 14:00","price":1566},{"date":"1397/06/17 14:20","price":1555},{"date":"1397/06/17 14:51","price":1572},{"date":"1397/06/17 15:20","price":1576},{"date":"1397/06/17 15:50","price":1573},{"date":"1397/06/17 16:00","price":1566},{"date":"1397/06/17 16:30","price":1555},{"date":"1397/06/17 16:50","price":1556},{"date":"1397/06/17 17:10","price":1561},{"date":"1397/06/17 17:30","price":1553},{"date":"1397/06/17 17:50","price":1539},{"date":"1397/06/17 18:00","price":1553},{"date":"1397/06/17 18:10","price":1544},{"date":"1397/06/17 18:20","price":1547},{"date":"1397/06/17 18:30","price":1551},{"date":"1397/06/17 18:50","price":1531},{"date":"1397/06/17 19:00","price":1541},{"date":"1397/06/17 19:10","price":1536},{"date":"1397/06/17 19:20","price":1531},{"date":"1397/06/17 19:30","price":1528},{"date":"1397/06/17 19:50","price":1525},{"date":"1397/06/17 20:00","price":1531},{"date":"1397/06/17 20:10","price":1529},{"date":"1397/06/17 20:20","price":1538},{"date":"1397/06/17 20:50","price":1522},{"date":"1397/06/17 21:00","price":1523},{"date":"1397/06/17 21:10","price":1520},{"date":"1397/06/17 21:20","price":1514}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399