کمترین: 
33703
بیشترین: 
35710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33826
زمان: 
6/17 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 17 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 33826 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":35468},{"date":"1397/06/17 10:50","price":35428},{"date":"1397/06/17 11:00","price":35468},{"date":"1397/06/17 11:30","price":35428},{"date":"1397/06/17 11:50","price":35109},{"date":"1397/06/17 12:00","price":35710},{"date":"1397/06/17 12:10","price":35468},{"date":"1397/06/17 12:20","price":35628},{"date":"1397/06/17 12:50","price":35344},{"date":"1397/06/17 13:00","price":35265},{"date":"1397/06/17 13:30","price":34980},{"date":"1397/06/17 13:50","price":34696},{"date":"1397/06/17 14:00","price":34817},{"date":"1397/06/17 14:20","price":34614},{"date":"1397/06/17 14:51","price":34980},{"date":"1397/06/17 15:20","price":35078},{"date":"1397/06/17 15:50","price":35020},{"date":"1397/06/17 16:00","price":34859},{"date":"1397/06/17 16:30","price":34614},{"date":"1397/06/17 16:50","price":34641},{"date":"1397/06/17 17:10","price":34738},{"date":"1397/06/17 17:20","price":34754},{"date":"1397/06/17 17:30","price":34440},{"date":"1397/06/17 17:50","price":34372},{"date":"1397/06/17 18:00","price":34438},{"date":"1397/06/17 18:10","price":34232},{"date":"1397/06/17 18:20","price":34438},{"date":"1397/06/17 18:30","price":34396},{"date":"1397/06/17 18:50","price":34193},{"date":"1397/06/17 19:00","price":34169},{"date":"1397/06/17 19:10","price":34069},{"date":"1397/06/17 19:30","price":33882},{"date":"1397/06/17 19:50","price":34069},{"date":"1397/06/17 20:10","price":34029},{"date":"1397/06/17 20:20","price":34232},{"date":"1397/06/17 20:30","price":34111},{"date":"1397/06/17 20:50","price":33990},{"date":"1397/06/17 21:00","price":34014},{"date":"1397/06/17 21:10","price":33703},{"date":"1397/06/17 21:20","price":33826}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398