کمترین: 
33242
بیشترین: 
35132
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33242
زمان: 
6/17 21:10
قیمت ریال عمان امروز 17 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 33242 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":34855},{"date":"1397/06/17 11:20","price":34816},{"date":"1397/06/17 11:30","price":34855},{"date":"1397/06/17 11:50","price":34503},{"date":"1397/06/17 12:00","price":35132},{"date":"1397/06/17 12:10","price":34894},{"date":"1397/06/17 12:20","price":35013},{"date":"1397/06/17 12:30","price":35055},{"date":"1397/06/17 12:50","price":34695},{"date":"1397/06/17 13:00","price":34614},{"date":"1397/06/17 13:30","price":34415},{"date":"1397/06/17 13:50","price":34138},{"date":"1397/06/17 14:00","price":34257},{"date":"1397/06/17 14:20","price":34016},{"date":"1397/06/17 14:51","price":34376},{"date":"1397/06/17 15:20","price":34472},{"date":"1397/06/17 15:50","price":34415},{"date":"1397/06/17 16:00","price":34257},{"date":"1397/06/17 16:30","price":34016},{"date":"1397/06/17 16:50","price":34042},{"date":"1397/06/17 17:10","price":34138},{"date":"1397/06/17 17:20","price":34154},{"date":"1397/06/17 17:30","price":33965},{"date":"1397/06/17 17:50","price":33659},{"date":"1397/06/17 18:00","price":33962},{"date":"1397/06/17 18:10","price":33763},{"date":"1397/06/17 18:20","price":33843},{"date":"1397/06/17 18:30","price":33923},{"date":"1397/06/17 18:50","price":33602},{"date":"1397/06/17 19:00","price":33698},{"date":"1397/06/17 19:10","price":33602},{"date":"1397/06/17 19:20","price":33480},{"date":"1397/06/17 19:30","price":33418},{"date":"1397/06/17 19:50","price":33361},{"date":"1397/06/17 20:00","price":33480},{"date":"1397/06/17 20:10","price":33561},{"date":"1397/06/17 20:20","price":33641},{"date":"1397/06/17 20:50","price":33403},{"date":"1397/06/17 21:00","price":33304},{"date":"1397/06/17 21:10","price":33242}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399