کمترین: 
3512
بیشترین: 
3726
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3525
زمان: 
6/17 21:20
قیمت ریال قطر امروز 17 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 17 شهریور 1397 , 3525 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":3692},{"date":"1397/06/17 10:50","price":3696},{"date":"1397/06/17 11:10","price":3692},{"date":"1397/06/17 11:20","price":3696},{"date":"1397/06/17 11:50","price":3655},{"date":"1397/06/17 12:00","price":3726},{"date":"1397/06/17 12:10","price":3701},{"date":"1397/06/17 12:20","price":3713},{"date":"1397/06/17 12:30","price":3718},{"date":"1397/06/17 12:50","price":3679},{"date":"1397/06/17 13:00","price":3671},{"date":"1397/06/17 13:30","price":3650},{"date":"1397/06/17 13:50","price":3620},{"date":"1397/06/17 14:00","price":3633},{"date":"1397/06/17 14:20","price":3607},{"date":"1397/06/17 14:51","price":3646},{"date":"1397/06/17 15:20","price":3656},{"date":"1397/06/17 15:50","price":3650},{"date":"1397/06/17 16:00","price":3633},{"date":"1397/06/17 16:30","price":3607},{"date":"1397/06/17 16:50","price":3610},{"date":"1397/06/17 17:10","price":3620},{"date":"1397/06/17 17:20","price":3622},{"date":"1397/06/17 17:30","price":3602},{"date":"1397/06/17 17:50","price":3570},{"date":"1397/06/17 18:00","price":3602},{"date":"1397/06/17 18:10","price":3581},{"date":"1397/06/17 18:20","price":3589},{"date":"1397/06/17 18:30","price":3585},{"date":"1397/06/17 18:50","price":3564},{"date":"1397/06/17 19:00","price":3574},{"date":"1397/06/17 19:10","price":3551},{"date":"1397/06/17 19:30","price":3544},{"date":"1397/06/17 19:50","price":3551},{"date":"1397/06/17 20:10","price":3559},{"date":"1397/06/17 20:20","price":3568},{"date":"1397/06/17 20:30","price":3555},{"date":"1397/06/17 20:50","price":3542},{"date":"1397/06/17 21:00","price":3545},{"date":"1397/06/17 21:10","price":3512},{"date":"1397/06/17 21:20","price":3525}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398