کمترین: 
42413
بیشترین: 
44989
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42569
زمان: 
6/17 21:20
قیمت دینار کویت امروز 17 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 42569 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":44635},{"date":"1397/06/17 10:50","price":44585},{"date":"1397/06/17 11:00","price":44635},{"date":"1397/06/17 11:30","price":44585},{"date":"1397/06/17 11:50","price":44184},{"date":"1397/06/17 12:00","price":44989},{"date":"1397/06/17 12:10","price":44684},{"date":"1397/06/17 12:20","price":44837},{"date":"1397/06/17 12:30","price":44890},{"date":"1397/06/17 12:50","price":44479},{"date":"1397/06/17 13:00","price":44379},{"date":"1397/06/17 13:30","price":44021},{"date":"1397/06/17 13:50","price":43716},{"date":"1397/06/17 14:00","price":43869},{"date":"1397/06/17 14:20","price":43561},{"date":"1397/06/17 14:51","price":44021},{"date":"1397/06/17 15:20","price":44144},{"date":"1397/06/17 15:50","price":44071},{"date":"1397/06/17 16:00","price":43869},{"date":"1397/06/17 16:30","price":43561},{"date":"1397/06/17 16:50","price":43594},{"date":"1397/06/17 17:10","price":43716},{"date":"1397/06/17 17:20","price":43736},{"date":"1397/06/17 17:30","price":43494},{"date":"1397/06/17 17:50","price":43256},{"date":"1397/06/17 18:00","price":43338},{"date":"1397/06/17 18:10","price":43080},{"date":"1397/06/17 18:20","price":43338},{"date":"1397/06/17 18:30","price":43441},{"date":"1397/06/17 18:50","price":43030},{"date":"1397/06/17 19:00","price":43153},{"date":"1397/06/17 19:10","price":43030},{"date":"1397/06/17 19:20","price":42874},{"date":"1397/06/17 19:30","price":42639},{"date":"1397/06/17 19:50","price":42874},{"date":"1397/06/17 20:10","price":42825},{"date":"1397/06/17 20:20","price":43080},{"date":"1397/06/17 20:50","price":42775},{"date":"1397/06/17 21:00","price":42805},{"date":"1397/06/17 21:10","price":42413},{"date":"1397/06/17 21:20","price":42569}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399