کمترین: 
175
بیشترین: 
185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175
زمان: 
6/17 21:00
قیمت افغانی امروز 17 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":183},{"date":"1397/06/17 10:30","price":184},{"date":"1397/06/17 10:50","price":183},{"date":"1397/06/17 11:00","price":184},{"date":"1397/06/17 11:50","price":182},{"date":"1397/06/17 12:00","price":185},{"date":"1397/06/17 12:10","price":184},{"date":"1397/06/17 12:30","price":185},{"date":"1397/06/17 12:50","price":183},{"date":"1397/06/17 13:30","price":181},{"date":"1397/06/17 13:50","price":180},{"date":"1397/06/17 14:20","price":179},{"date":"1397/06/17 14:51","price":181},{"date":"1397/06/17 16:00","price":180},{"date":"1397/06/17 16:30","price":179},{"date":"1397/06/17 17:10","price":180},{"date":"1397/06/17 17:30","price":179},{"date":"1397/06/17 17:50","price":178},{"date":"1397/06/17 18:00","price":179},{"date":"1397/06/17 18:10","price":178},{"date":"1397/06/17 18:30","price":179},{"date":"1397/06/17 18:50","price":177},{"date":"1397/06/17 19:20","price":176},{"date":"1397/06/17 19:30","price":175},{"date":"1397/06/17 19:50","price":176},{"date":"1397/06/17 20:10","price":177},{"date":"1397/06/17 20:50","price":176},{"date":"1397/06/17 21:00","price":175}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398