کمترین: 
13253
بیشترین: 
14006
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13253
زمان: 
6/17 21:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 13253 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":13896},{"date":"1397/06/17 11:50","price":13756},{"date":"1397/06/17 12:00","price":14006},{"date":"1397/06/17 12:10","price":13911},{"date":"1397/06/17 12:20","price":13959},{"date":"1397/06/17 12:30","price":13975},{"date":"1397/06/17 12:50","price":13847},{"date":"1397/06/17 13:00","price":13817},{"date":"1397/06/17 13:30","price":13721},{"date":"1397/06/17 13:50","price":13610},{"date":"1397/06/17 14:00","price":13658},{"date":"1397/06/17 14:20","price":13562},{"date":"1397/06/17 14:51","price":13705},{"date":"1397/06/17 15:20","price":13743},{"date":"1397/06/17 15:50","price":13721},{"date":"1397/06/17 16:00","price":13658},{"date":"1397/06/17 16:30","price":13562},{"date":"1397/06/17 16:50","price":13572},{"date":"1397/06/17 17:10","price":13610},{"date":"1397/06/17 17:20","price":13616},{"date":"1397/06/17 17:30","price":13541},{"date":"1397/06/17 17:50","price":13467},{"date":"1397/06/17 18:00","price":13540},{"date":"1397/06/17 18:10","price":13460},{"date":"1397/06/17 18:20","price":13492},{"date":"1397/06/17 18:30","price":13524},{"date":"1397/06/17 18:50","price":13396},{"date":"1397/06/17 19:00","price":13435},{"date":"1397/06/17 19:10","price":13396},{"date":"1397/06/17 19:20","price":13348},{"date":"1397/06/17 19:30","price":13323},{"date":"1397/06/17 19:50","price":13348},{"date":"1397/06/17 20:10","price":13380},{"date":"1397/06/17 20:20","price":13412},{"date":"1397/06/17 20:50","price":13317},{"date":"1397/06/17 21:00","price":13326},{"date":"1397/06/17 21:10","price":13253}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398