کمترین: 
8389
بیشترین: 
8866
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8389
زمان: 
6/17 21:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 17 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 17 شهریور 1397 , 8389 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":8796},{"date":"1397/06/17 11:20","price":8786},{"date":"1397/06/17 11:30","price":8796},{"date":"1397/06/17 11:50","price":8707},{"date":"1397/06/17 12:00","price":8866},{"date":"1397/06/17 12:10","price":8806},{"date":"1397/06/17 12:20","price":8836},{"date":"1397/06/17 12:30","price":8847},{"date":"1397/06/17 12:50","price":8756},{"date":"1397/06/17 13:00","price":8746},{"date":"1397/06/17 13:30","price":8685},{"date":"1397/06/17 13:50","price":8615},{"date":"1397/06/17 14:00","price":8645},{"date":"1397/06/17 14:20","price":8585},{"date":"1397/06/17 14:51","price":8675},{"date":"1397/06/17 15:20","price":8700},{"date":"1397/06/17 15:50","price":8685},{"date":"1397/06/17 16:00","price":8645},{"date":"1397/06/17 16:30","price":8585},{"date":"1397/06/17 16:50","price":8591},{"date":"1397/06/17 17:10","price":8615},{"date":"1397/06/17 17:20","price":8619},{"date":"1397/06/17 17:30","price":8571},{"date":"1397/06/17 17:50","price":8494},{"date":"1397/06/17 18:00","price":8571},{"date":"1397/06/17 18:10","price":8520},{"date":"1397/06/17 18:20","price":8541},{"date":"1397/06/17 18:30","price":8561},{"date":"1397/06/17 18:50","price":8480},{"date":"1397/06/17 19:00","price":8504},{"date":"1397/06/17 19:10","price":8480},{"date":"1397/06/17 19:20","price":8449},{"date":"1397/06/17 19:30","price":8434},{"date":"1397/06/17 19:50","price":8419},{"date":"1397/06/17 20:00","price":8449},{"date":"1397/06/17 20:10","price":8470},{"date":"1397/06/17 20:20","price":8490},{"date":"1397/06/17 20:50","price":8399},{"date":"1397/06/17 21:00","price":8405},{"date":"1397/06/17 21:10","price":8389}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399