کمترین: 
9754
بیشترین: 
10309
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9754
زمان: 
6/17 21:10
قیمت دلار کانادا امروز 17 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 شهریور 1397 , 9754 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":10227},{"date":"1397/06/17 11:50","price":10124},{"date":"1397/06/17 12:00","price":10309},{"date":"1397/06/17 12:10","price":10239},{"date":"1397/06/17 12:20","price":10274},{"date":"1397/06/17 12:30","price":10286},{"date":"1397/06/17 12:50","price":10192},{"date":"1397/06/17 13:00","price":10169},{"date":"1397/06/17 13:30","price":10098},{"date":"1397/06/17 13:50","price":10017},{"date":"1397/06/17 14:00","price":10052},{"date":"1397/06/17 14:20","price":9981},{"date":"1397/06/17 14:51","price":10087},{"date":"1397/06/17 15:20","price":10115},{"date":"1397/06/17 15:50","price":10098},{"date":"1397/06/17 16:00","price":10052},{"date":"1397/06/17 16:30","price":9981},{"date":"1397/06/17 16:50","price":9989},{"date":"1397/06/17 17:10","price":10017},{"date":"1397/06/17 17:20","price":10021},{"date":"1397/06/17 17:30","price":9966},{"date":"1397/06/17 17:50","price":9911},{"date":"1397/06/17 18:00","price":9965},{"date":"1397/06/17 18:10","price":9907},{"date":"1397/06/17 18:20","price":9930},{"date":"1397/06/17 18:30","price":9954},{"date":"1397/06/17 18:50","price":9860},{"date":"1397/06/17 19:00","price":9888},{"date":"1397/06/17 19:10","price":9860},{"date":"1397/06/17 19:20","price":9824},{"date":"1397/06/17 19:30","price":9806},{"date":"1397/06/17 19:50","price":9824},{"date":"1397/06/17 20:10","price":9847},{"date":"1397/06/17 20:20","price":9871},{"date":"1397/06/17 20:50","price":9801},{"date":"1397/06/17 21:00","price":9808},{"date":"1397/06/17 21:10","price":9754}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398