کمترین: 
1875
بیشترین: 
1982
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1875
زمان: 
6/17 21:10
قیمت یوان چین امروز 17 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 1875 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":1966},{"date":"1397/06/17 11:50","price":1947},{"date":"1397/06/17 12:00","price":1982},{"date":"1397/06/17 12:10","price":1969},{"date":"1397/06/17 12:20","price":1975},{"date":"1397/06/17 12:30","price":1978},{"date":"1397/06/17 12:50","price":1960},{"date":"1397/06/17 13:00","price":1955},{"date":"1397/06/17 13:30","price":1942},{"date":"1397/06/17 13:50","price":1926},{"date":"1397/06/17 14:00","price":1933},{"date":"1397/06/17 14:20","price":1919},{"date":"1397/06/17 14:51","price":1939},{"date":"1397/06/17 15:20","price":1945},{"date":"1397/06/17 15:50","price":1942},{"date":"1397/06/17 16:00","price":1933},{"date":"1397/06/17 16:30","price":1919},{"date":"1397/06/17 16:50","price":1921},{"date":"1397/06/17 17:10","price":1926},{"date":"1397/06/17 17:20","price":1927},{"date":"1397/06/17 17:30","price":1916},{"date":"1397/06/17 17:50","price":1906},{"date":"1397/06/17 18:00","price":1916},{"date":"1397/06/17 18:10","price":1905},{"date":"1397/06/17 18:20","price":1909},{"date":"1397/06/17 18:30","price":1914},{"date":"1397/06/17 18:50","price":1896},{"date":"1397/06/17 19:00","price":1901},{"date":"1397/06/17 19:10","price":1896},{"date":"1397/06/17 19:20","price":1889},{"date":"1397/06/17 19:30","price":1885},{"date":"1397/06/17 19:50","price":1889},{"date":"1397/06/17 20:10","price":1893},{"date":"1397/06/17 20:20","price":1898},{"date":"1397/06/17 20:50","price":1884},{"date":"1397/06/17 21:00","price":1886},{"date":"1397/06/17 21:10","price":1875}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398