کمترین: 
2000
بیشترین: 
2122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2000
زمان: 
6/17 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 17 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 2000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":2105},{"date":"1397/06/17 11:00","price":2103},{"date":"1397/06/17 11:10","price":2105},{"date":"1397/06/17 11:50","price":2084},{"date":"1397/06/17 12:00","price":2122},{"date":"1397/06/17 12:10","price":2107},{"date":"1397/06/17 12:20","price":2115},{"date":"1397/06/17 12:30","price":2117},{"date":"1397/06/17 12:50","price":2098},{"date":"1397/06/17 13:00","price":2093},{"date":"1397/06/17 13:30","price":2079},{"date":"1397/06/17 13:50","price":2062},{"date":"1397/06/17 14:00","price":2069},{"date":"1397/06/17 14:20","price":2054},{"date":"1397/06/17 14:51","price":2076},{"date":"1397/06/17 15:20","price":2082},{"date":"1397/06/17 15:50","price":2079},{"date":"1397/06/17 16:00","price":2069},{"date":"1397/06/17 16:30","price":2054},{"date":"1397/06/17 16:50","price":2056},{"date":"1397/06/17 17:10","price":2062},{"date":"1397/06/17 17:20","price":2063},{"date":"1397/06/17 17:30","price":2051},{"date":"1397/06/17 17:50","price":2040},{"date":"1397/06/17 18:00","price":2051},{"date":"1397/06/17 18:10","price":2039},{"date":"1397/06/17 18:20","price":2037},{"date":"1397/06/17 18:30","price":2049},{"date":"1397/06/17 18:50","price":2029},{"date":"1397/06/17 19:00","price":2035},{"date":"1397/06/17 19:10","price":2022},{"date":"1397/06/17 19:30","price":2018},{"date":"1397/06/17 19:50","price":2022},{"date":"1397/06/17 20:10","price":2027},{"date":"1397/06/17 20:20","price":2032},{"date":"1397/06/17 20:50","price":2017},{"date":"1397/06/17 21:00","price":2019},{"date":"1397/06/17 21:10","price":2008},{"date":"1397/06/17 21:20","price":2000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398