کمترین: 
3483
بیشترین: 
3695
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3483
زمان: 
6/17 21:20
قیمت درهم امارات امروز 17 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 3483 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":3661},{"date":"1397/06/17 10:50","price":3665},{"date":"1397/06/17 11:00","price":3661},{"date":"1397/06/17 11:30","price":3665},{"date":"1397/06/17 11:50","price":3624},{"date":"1397/06/17 12:00","price":3695},{"date":"1397/06/17 12:10","price":3670},{"date":"1397/06/17 12:20","price":3678},{"date":"1397/06/17 12:30","price":3686},{"date":"1397/06/17 12:50","price":3649},{"date":"1397/06/17 13:00","price":3640},{"date":"1397/06/17 13:30","price":3619},{"date":"1397/06/17 13:50","price":3590},{"date":"1397/06/17 14:00","price":3603},{"date":"1397/06/17 14:20","price":3577},{"date":"1397/06/17 14:51","price":3615},{"date":"1397/06/17 15:20","price":3625},{"date":"1397/06/17 15:50","price":3619},{"date":"1397/06/17 16:00","price":3603},{"date":"1397/06/17 16:30","price":3577},{"date":"1397/06/17 16:50","price":3580},{"date":"1397/06/17 17:10","price":3590},{"date":"1397/06/17 17:20","price":3594},{"date":"1397/06/17 17:30","price":3572},{"date":"1397/06/17 17:50","price":3552},{"date":"1397/06/17 18:00","price":3572},{"date":"1397/06/17 18:10","price":3551},{"date":"1397/06/17 18:20","price":3546},{"date":"1397/06/17 18:30","price":3567},{"date":"1397/06/17 18:50","price":3521},{"date":"1397/06/17 19:00","price":3544},{"date":"1397/06/17 19:10","price":3521},{"date":"1397/06/17 19:30","price":3514},{"date":"1397/06/17 19:50","price":3508},{"date":"1397/06/17 20:00","price":3521},{"date":"1397/06/17 20:10","price":3529},{"date":"1397/06/17 20:20","price":3538},{"date":"1397/06/17 20:50","price":3513},{"date":"1397/06/17 21:00","price":3515},{"date":"1397/06/17 21:10","price":3496},{"date":"1397/06/17 21:20","price":3483}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398