کمترین: 
11170.5
بیشترین: 
11170.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.5
زمان: 
6/17 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 17 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 11170.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":11170.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398