کمترین: 
2.2205
بیشترین: 
2.2217
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2217
زمان: 
6/17 02:08
قیمت نفت کوره امروز 17 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 2.2217 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 00:08","price":2.2205},{"date":"1397/06/17 01:08","price":2.2207},{"date":"1397/06/17 02:08","price":2.2217}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398