کمترین: 
74.51
بیشترین: 
74.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.51
زمان: 
6/16 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 16 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 16 شهریور 1397 , 74.51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/16 18:08","price":74.51}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398