کمترین: 
2.768
بیشترین: 
2.781
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.774
زمان: 
6/16 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 16 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 16 شهریور 1397 , 2.774 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/16 00:08","price":2.78},{"date":"1397/06/16 01:08","price":2.779},{"date":"1397/06/16 02:08","price":2.776},{"date":"1397/06/16 05:08","price":2.78},{"date":"1397/06/16 07:08","price":2.776},{"date":"1397/06/16 08:08","price":2.777},{"date":"1397/06/16 09:08","price":2.779},{"date":"1397/06/16 11:08","price":2.78},{"date":"1397/06/16 15:08","price":2.781},{"date":"1397/06/16 16:08","price":2.769},{"date":"1397/06/16 17:08","price":2.776},{"date":"1397/06/16 18:08","price":2.768},{"date":"1397/06/16 20:08","price":2.769},{"date":"1397/06/16 21:08","price":2.768},{"date":"1397/06/16 23:08","price":2.774}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398