کمترین: 
1.9382
بیشترین: 
1.9687
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9687
زمان: 
6/16 23:08
قیمت بنزین امروز 16 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 16 شهریور 1397 , 1.9687 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/16 00:08","price":1.9555},{"date":"1397/06/16 01:08","price":1.9585},{"date":"1397/06/16 02:08","price":1.959},{"date":"1397/06/16 03:08","price":1.9595},{"date":"1397/06/16 04:08","price":1.9605},{"date":"1397/06/16 05:08","price":1.959},{"date":"1397/06/16 06:08","price":1.9595},{"date":"1397/06/16 07:08","price":1.9585},{"date":"1397/06/16 08:08","price":1.9582},{"date":"1397/06/16 09:08","price":1.956},{"date":"1397/06/16 10:08","price":1.9575},{"date":"1397/06/16 12:08","price":1.9606},{"date":"1397/06/16 13:08","price":1.9615},{"date":"1397/06/16 14:08","price":1.9575},{"date":"1397/06/16 15:08","price":1.952},{"date":"1397/06/16 16:08","price":1.9609},{"date":"1397/06/16 17:08","price":1.9569},{"date":"1397/06/16 18:08","price":1.942},{"date":"1397/06/16 19:08","price":1.9382},{"date":"1397/06/16 20:08","price":1.9439},{"date":"1397/06/16 21:08","price":1.9502},{"date":"1397/06/16 22:08","price":1.9667},{"date":"1397/06/16 23:08","price":1.9687}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398