کمترین: 
2.1963
بیشترین: 
2.2184
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2184
زمان: 
6/16 23:08
قیمت نفت کوره امروز 16 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 16 شهریور 1397 , 2.2184 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/16 00:08","price":2.2125},{"date":"1397/06/16 01:08","price":2.2148},{"date":"1397/06/16 02:08","price":2.2121},{"date":"1397/06/16 03:08","price":2.2118},{"date":"1397/06/16 04:08","price":2.2119},{"date":"1397/06/16 05:08","price":2.2123},{"date":"1397/06/16 06:08","price":2.2113},{"date":"1397/06/16 07:08","price":2.2096},{"date":"1397/06/16 08:08","price":2.2092},{"date":"1397/06/16 09:08","price":2.207},{"date":"1397/06/16 10:08","price":2.2089},{"date":"1397/06/16 11:08","price":2.2107},{"date":"1397/06/16 12:08","price":2.2111},{"date":"1397/06/16 13:08","price":2.2125},{"date":"1397/06/16 14:08","price":2.2081},{"date":"1397/06/16 15:08","price":2.2045},{"date":"1397/06/16 16:08","price":2.2115},{"date":"1397/06/16 17:08","price":2.2098},{"date":"1397/06/16 18:08","price":2.1963},{"date":"1397/06/16 19:08","price":2.1978},{"date":"1397/06/16 20:08","price":2.2008},{"date":"1397/06/16 21:08","price":2.1976},{"date":"1397/06/16 22:08","price":2.2097},{"date":"1397/06/16 23:08","price":2.2184}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398