کمترین: 
76.11
بیشترین: 
76.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.67
زمان: 
6/16 23:08
قیمت نفت برنت امروز 16 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 شهریور 1397 , 76.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/16 00:08","price":76.64},{"date":"1397/06/16 01:08","price":76.69},{"date":"1397/06/16 02:08","price":76.67},{"date":"1397/06/16 03:08","price":76.65},{"date":"1397/06/16 05:08","price":76.58},{"date":"1397/06/16 06:08","price":76.56},{"date":"1397/06/16 07:08","price":76.53},{"date":"1397/06/16 08:08","price":76.49},{"date":"1397/06/16 09:08","price":76.39},{"date":"1397/06/16 10:08","price":76.47},{"date":"1397/06/16 11:08","price":76.53},{"date":"1397/06/16 12:08","price":76.58},{"date":"1397/06/16 13:08","price":76.69},{"date":"1397/06/16 14:08","price":76.53},{"date":"1397/06/16 15:08","price":76.3},{"date":"1397/06/16 16:08","price":76.64},{"date":"1397/06/16 17:08","price":76.69},{"date":"1397/06/16 18:08","price":76.14},{"date":"1397/06/16 19:08","price":76.11},{"date":"1397/06/16 21:08","price":76.23},{"date":"1397/06/16 22:08","price":76.52},{"date":"1397/06/16 23:08","price":76.67}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398