کمترین: 
67.14
بیشترین: 
68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.61
زمان: 
6/16 23:08
قیمت نفت سبک امروز 16 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 شهریور 1397 , 67.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/16 00:08","price":67.92},{"date":"1397/06/16 02:08","price":67.88},{"date":"1397/06/16 03:08","price":67.87},{"date":"1397/06/16 04:08","price":67.91},{"date":"1397/06/16 05:08","price":67.84},{"date":"1397/06/16 06:08","price":67.88},{"date":"1397/06/16 07:08","price":67.86},{"date":"1397/06/16 08:08","price":67.8},{"date":"1397/06/16 09:08","price":67.77},{"date":"1397/06/16 10:08","price":67.86},{"date":"1397/06/16 11:08","price":67.89},{"date":"1397/06/16 13:08","price":68},{"date":"1397/06/16 14:08","price":67.83},{"date":"1397/06/16 15:08","price":67.69},{"date":"1397/06/16 16:08","price":67.89},{"date":"1397/06/16 17:08","price":67.78},{"date":"1397/06/16 18:08","price":67.19},{"date":"1397/06/16 19:08","price":67.14},{"date":"1397/06/16 20:08","price":67.31},{"date":"1397/06/16 22:08","price":67.5},{"date":"1397/06/16 23:08","price":67.61}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398