کمترین: 
11.1
بیشترین: 
11.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11.1
زمان: 
6/15 20:50
قیمت دینار عراق امروز 15 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 11.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:30","price":11.2},{"date":"1397/06/15 10:50","price":11.5},{"date":"1397/06/15 11:00","price":11.6},{"date":"1397/06/15 11:30","price":11.5},{"date":"1397/06/15 11:50","price":11.6},{"date":"1397/06/15 12:00","price":11.3},{"date":"1397/06/15 12:10","price":11.5},{"date":"1397/06/15 12:20","price":11.4},{"date":"1397/06/15 13:00","price":11.1},{"date":"1397/06/15 13:10","price":11.3},{"date":"1397/06/15 13:50","price":11.4},{"date":"1397/06/15 14:30","price":11.3},{"date":"1397/06/15 15:10","price":11.4},{"date":"1397/06/15 15:50","price":11.3},{"date":"1397/06/15 16:50","price":11.2},{"date":"1397/06/15 17:50","price":11.3},{"date":"1397/06/15 18:20","price":11.2},{"date":"1397/06/15 18:50","price":11.1},{"date":"1397/06/15 19:00","price":11.2},{"date":"1397/06/15 20:50","price":11.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398