کمترین: 
26
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27
زمان: 
6/15 20:30
قیمت درام ارمنستان امروز 15 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 15 شهریور 1397 , 27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":26},{"date":"1397/06/15 10:50","price":27},{"date":"1397/06/15 11:50","price":26},{"date":"1397/06/15 12:10","price":27},{"date":"1397/06/15 13:00","price":26},{"date":"1397/06/15 13:20","price":27},{"date":"1397/06/15 16:00","price":26},{"date":"1397/06/15 17:00","price":28},{"date":"1397/06/15 18:50","price":27},{"date":"1397/06/15 19:00","price":28},{"date":"1397/06/15 19:30","price":27},{"date":"1397/06/15 19:50","price":28},{"date":"1397/06/15 20:30","price":27}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398