کمترین: 
7903
بیشترین: 
8224
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7915
زمان: 
6/15 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 15 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 شهریور 1397 , 7915 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":7976},{"date":"1397/06/15 10:30","price":8007},{"date":"1397/06/15 10:50","price":8198},{"date":"1397/06/15 11:00","price":8224},{"date":"1397/06/15 11:10","price":8223},{"date":"1397/06/15 11:20","price":8197},{"date":"1397/06/15 11:30","price":8219},{"date":"1397/06/15 11:50","price":7997},{"date":"1397/06/15 12:00","price":8015},{"date":"1397/06/15 12:10","price":8222},{"date":"1397/06/15 12:20","price":8108},{"date":"1397/06/15 12:30","price":8140},{"date":"1397/06/15 12:50","price":8125},{"date":"1397/06/15 13:00","price":7903},{"date":"1397/06/15 13:10","price":8027},{"date":"1397/06/15 13:20","price":8039},{"date":"1397/06/15 13:30","price":8057},{"date":"1397/06/15 13:50","price":8074},{"date":"1397/06/15 14:00","price":8085},{"date":"1397/06/15 14:10","price":8083},{"date":"1397/06/15 14:30","price":8036},{"date":"1397/06/15 14:50","price":8054},{"date":"1397/06/15 15:00","price":8052},{"date":"1397/06/15 15:10","price":8069},{"date":"1397/06/15 15:20","price":8077},{"date":"1397/06/15 15:30","price":8081},{"date":"1397/06/15 15:50","price":8062},{"date":"1397/06/15 16:00","price":8060},{"date":"1397/06/15 16:10","price":8007},{"date":"1397/06/15 16:20","price":8026},{"date":"1397/06/15 16:30","price":8031},{"date":"1397/06/15 16:50","price":7992},{"date":"1397/06/15 17:00","price":7947},{"date":"1397/06/15 17:10","price":7948},{"date":"1397/06/15 17:20","price":7971},{"date":"1397/06/15 17:30","price":8002},{"date":"1397/06/15 17:50","price":8006},{"date":"1397/06/15 18:00","price":8038},{"date":"1397/06/15 18:10","price":8037},{"date":"1397/06/15 18:20","price":8001},{"date":"1397/06/15 18:30","price":7945},{"date":"1397/06/15 18:50","price":7918},{"date":"1397/06/15 19:00","price":7942},{"date":"1397/06/15 19:10","price":7943},{"date":"1397/06/15 19:20","price":7933},{"date":"1397/06/15 19:30","price":7930},{"date":"1397/06/15 19:50","price":7949},{"date":"1397/06/15 20:00","price":7963},{"date":"1397/06/15 20:20","price":7994},{"date":"1397/06/15 20:30","price":7941},{"date":"1397/06/15 20:50","price":7931},{"date":"1397/06/15 21:00","price":7920},{"date":"1397/06/15 21:10","price":7907},{"date":"1397/06/15 21:20","price":7915}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398