کمترین: 
412
بیشترین: 
429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
412
زمان: 
6/15 21:10
قیمت بات تایلند امروز 15 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 15 شهریور 1397 , 412 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":417},{"date":"1397/06/15 10:50","price":429},{"date":"1397/06/15 11:00","price":428},{"date":"1397/06/15 11:20","price":427},{"date":"1397/06/15 11:30","price":428},{"date":"1397/06/15 11:50","price":417},{"date":"1397/06/15 12:00","price":418},{"date":"1397/06/15 12:10","price":428},{"date":"1397/06/15 12:20","price":423},{"date":"1397/06/15 12:30","price":424},{"date":"1397/06/15 12:50","price":423},{"date":"1397/06/15 13:00","price":412},{"date":"1397/06/15 13:10","price":418},{"date":"1397/06/15 13:20","price":419},{"date":"1397/06/15 13:30","price":418},{"date":"1397/06/15 13:50","price":421},{"date":"1397/06/15 14:30","price":419},{"date":"1397/06/15 14:50","price":420},{"date":"1397/06/15 15:00","price":419},{"date":"1397/06/15 15:10","price":421},{"date":"1397/06/15 15:50","price":420},{"date":"1397/06/15 16:10","price":418},{"date":"1397/06/15 16:50","price":416},{"date":"1397/06/15 17:00","price":415},{"date":"1397/06/15 17:10","price":414},{"date":"1397/06/15 17:20","price":415},{"date":"1397/06/15 17:30","price":417},{"date":"1397/06/15 18:00","price":419},{"date":"1397/06/15 18:20","price":417},{"date":"1397/06/15 18:30","price":414},{"date":"1397/06/15 18:50","price":413},{"date":"1397/06/15 19:00","price":414},{"date":"1397/06/15 19:20","price":413},{"date":"1397/06/15 19:30","price":414},{"date":"1397/06/15 20:00","price":415},{"date":"1397/06/15 20:20","price":416},{"date":"1397/06/15 20:30","price":413},{"date":"1397/06/15 21:10","price":412}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398