کمترین: 
3259
بیشترین: 
3394
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3271
زمان: 
6/15 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 3271 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":3291},{"date":"1397/06/15 10:30","price":3304},{"date":"1397/06/15 10:50","price":3394},{"date":"1397/06/15 11:00","price":3393},{"date":"1397/06/15 11:10","price":3392},{"date":"1397/06/15 11:20","price":3382},{"date":"1397/06/15 11:30","price":3391},{"date":"1397/06/15 11:50","price":3379},{"date":"1397/06/15 12:00","price":3303},{"date":"1397/06/15 12:10","price":3374},{"date":"1397/06/15 12:20","price":3343},{"date":"1397/06/15 12:30","price":3357},{"date":"1397/06/15 12:50","price":3346},{"date":"1397/06/15 13:00","price":3259},{"date":"1397/06/15 13:10","price":3312},{"date":"1397/06/15 13:20","price":3319},{"date":"1397/06/15 13:30","price":3323},{"date":"1397/06/15 13:50","price":3340},{"date":"1397/06/15 14:10","price":3339},{"date":"1397/06/15 14:30","price":3316},{"date":"1397/06/15 14:50","price":3323},{"date":"1397/06/15 15:00","price":3328},{"date":"1397/06/15 15:10","price":3339},{"date":"1397/06/15 15:20","price":3334},{"date":"1397/06/15 15:30","price":3343},{"date":"1397/06/15 15:50","price":3328},{"date":"1397/06/15 16:00","price":3331},{"date":"1397/06/15 16:10","price":3317},{"date":"1397/06/15 16:30","price":3321},{"date":"1397/06/15 16:50","price":3302},{"date":"1397/06/15 17:00","price":3287},{"date":"1397/06/15 17:10","price":3288},{"date":"1397/06/15 17:20","price":3297},{"date":"1397/06/15 17:30","price":3310},{"date":"1397/06/15 17:50","price":3311},{"date":"1397/06/15 18:00","price":3324},{"date":"1397/06/15 18:20","price":3309},{"date":"1397/06/15 18:30","price":3290},{"date":"1397/06/15 18:50","price":3276},{"date":"1397/06/15 19:00","price":3285},{"date":"1397/06/15 19:10","price":3281},{"date":"1397/06/15 19:20","price":3283},{"date":"1397/06/15 19:30","price":3284},{"date":"1397/06/15 19:50","price":3292},{"date":"1397/06/15 20:00","price":3290},{"date":"1397/06/15 20:20","price":3307},{"date":"1397/06/15 20:30","price":3273},{"date":"1397/06/15 20:50","price":3270},{"date":"1397/06/15 21:00","price":3273},{"date":"1397/06/15 21:10","price":3268},{"date":"1397/06/15 21:20","price":3271}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398