کمترین: 
1721
بیشترین: 
1791
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1724
زمان: 
6/15 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 15 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 1724 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":1743},{"date":"1397/06/15 10:30","price":1738},{"date":"1397/06/15 10:50","price":1786},{"date":"1397/06/15 11:00","price":1791},{"date":"1397/06/15 11:30","price":1785},{"date":"1397/06/15 11:50","price":1790},{"date":"1397/06/15 12:00","price":1746},{"date":"1397/06/15 12:10","price":1783},{"date":"1397/06/15 12:20","price":1770},{"date":"1397/06/15 12:30","price":1769},{"date":"1397/06/15 12:50","price":1770},{"date":"1397/06/15 13:00","price":1721},{"date":"1397/06/15 13:10","price":1746},{"date":"1397/06/15 13:20","price":1753},{"date":"1397/06/15 13:50","price":1760},{"date":"1397/06/15 14:00","price":1759},{"date":"1397/06/15 14:30","price":1749},{"date":"1397/06/15 14:50","price":1754},{"date":"1397/06/15 15:00","price":1752},{"date":"1397/06/15 15:10","price":1757},{"date":"1397/06/15 15:20","price":1759},{"date":"1397/06/15 15:30","price":1760},{"date":"1397/06/15 15:50","price":1756},{"date":"1397/06/15 16:00","price":1754},{"date":"1397/06/15 16:10","price":1746},{"date":"1397/06/15 16:20","price":1748},{"date":"1397/06/15 16:30","price":1749},{"date":"1397/06/15 16:50","price":1741},{"date":"1397/06/15 17:00","price":1734},{"date":"1397/06/15 17:10","price":1731},{"date":"1397/06/15 17:20","price":1736},{"date":"1397/06/15 17:30","price":1743},{"date":"1397/06/15 17:50","price":1744},{"date":"1397/06/15 18:00","price":1750},{"date":"1397/06/15 18:10","price":1751},{"date":"1397/06/15 18:20","price":1743},{"date":"1397/06/15 18:30","price":1735},{"date":"1397/06/15 18:50","price":1726},{"date":"1397/06/15 19:00","price":1730},{"date":"1397/06/15 19:20","price":1728},{"date":"1397/06/15 19:30","price":1729},{"date":"1397/06/15 19:50","price":1733},{"date":"1397/06/15 20:00","price":1734},{"date":"1397/06/15 20:20","price":1737},{"date":"1397/06/15 20:30","price":1728},{"date":"1397/06/15 20:50","price":1723},{"date":"1397/06/15 21:00","price":1725},{"date":"1397/06/15 21:10","price":1722},{"date":"1397/06/15 21:20","price":1724}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398