کمترین: 
1605
بیشترین: 
1674
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1606
زمان: 
6/15 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 15 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 1606 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":1621},{"date":"1397/06/15 10:30","price":1628},{"date":"1397/06/15 10:50","price":1672},{"date":"1397/06/15 11:10","price":1671},{"date":"1397/06/15 11:20","price":1672},{"date":"1397/06/15 11:30","price":1671},{"date":"1397/06/15 11:50","price":1664},{"date":"1397/06/15 12:00","price":1628},{"date":"1397/06/15 12:10","price":1674},{"date":"1397/06/15 12:20","price":1648},{"date":"1397/06/15 12:30","price":1655},{"date":"1397/06/15 12:50","price":1651},{"date":"1397/06/15 13:00","price":1610},{"date":"1397/06/15 13:10","price":1636},{"date":"1397/06/15 13:20","price":1640},{"date":"1397/06/15 13:30","price":1642},{"date":"1397/06/15 13:50","price":1648},{"date":"1397/06/15 14:10","price":1647},{"date":"1397/06/15 14:30","price":1635},{"date":"1397/06/15 14:50","price":1638},{"date":"1397/06/15 15:00","price":1641},{"date":"1397/06/15 15:10","price":1645},{"date":"1397/06/15 15:20","price":1644},{"date":"1397/06/15 15:30","price":1646},{"date":"1397/06/15 15:50","price":1640},{"date":"1397/06/15 16:10","price":1630},{"date":"1397/06/15 16:20","price":1631},{"date":"1397/06/15 16:30","price":1635},{"date":"1397/06/15 16:50","price":1624},{"date":"1397/06/15 17:00","price":1619},{"date":"1397/06/15 17:10","price":1620},{"date":"1397/06/15 17:20","price":1624},{"date":"1397/06/15 17:30","price":1631},{"date":"1397/06/15 17:50","price":1630},{"date":"1397/06/15 18:00","price":1635},{"date":"1397/06/15 18:20","price":1628},{"date":"1397/06/15 18:30","price":1618},{"date":"1397/06/15 18:50","price":1611},{"date":"1397/06/15 19:00","price":1616},{"date":"1397/06/15 19:20","price":1614},{"date":"1397/06/15 19:30","price":1615},{"date":"1397/06/15 19:50","price":1616},{"date":"1397/06/15 20:10","price":1614},{"date":"1397/06/15 20:20","price":1624},{"date":"1397/06/15 20:30","price":1608},{"date":"1397/06/15 20:50","price":1606},{"date":"1397/06/15 21:00","price":1607},{"date":"1397/06/15 21:10","price":1605},{"date":"1397/06/15 21:20","price":1606}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398