کمترین: 
2108
بیشترین: 
2193
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2110
زمان: 
6/15 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 15 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 2110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":2133},{"date":"1397/06/15 10:30","price":2127},{"date":"1397/06/15 10:50","price":2193},{"date":"1397/06/15 11:00","price":2186},{"date":"1397/06/15 11:10","price":2184},{"date":"1397/06/15 11:20","price":2193},{"date":"1397/06/15 11:30","price":2184},{"date":"1397/06/15 11:50","price":2191},{"date":"1397/06/15 12:00","price":2129},{"date":"1397/06/15 12:10","price":2185},{"date":"1397/06/15 12:20","price":2168},{"date":"1397/06/15 12:30","price":2165},{"date":"1397/06/15 12:50","price":2167},{"date":"1397/06/15 13:00","price":2109},{"date":"1397/06/15 13:10","price":2142},{"date":"1397/06/15 13:20","price":2146},{"date":"1397/06/15 13:30","price":2152},{"date":"1397/06/15 13:50","price":2157},{"date":"1397/06/15 14:00","price":2156},{"date":"1397/06/15 14:30","price":2142},{"date":"1397/06/15 14:50","price":2145},{"date":"1397/06/15 15:00","price":2146},{"date":"1397/06/15 15:10","price":2153},{"date":"1397/06/15 15:30","price":2155},{"date":"1397/06/15 15:50","price":2150},{"date":"1397/06/15 16:10","price":2140},{"date":"1397/06/15 16:20","price":2141},{"date":"1397/06/15 16:30","price":2142},{"date":"1397/06/15 16:50","price":2132},{"date":"1397/06/15 17:00","price":2126},{"date":"1397/06/15 17:10","price":2124},{"date":"1397/06/15 17:20","price":2130},{"date":"1397/06/15 17:30","price":2137},{"date":"1397/06/15 18:00","price":2145},{"date":"1397/06/15 18:10","price":2144},{"date":"1397/06/15 18:20","price":2135},{"date":"1397/06/15 18:30","price":2127},{"date":"1397/06/15 18:50","price":2115},{"date":"1397/06/15 19:00","price":2120},{"date":"1397/06/15 19:20","price":2117},{"date":"1397/06/15 19:30","price":2120},{"date":"1397/06/15 20:10","price":2121},{"date":"1397/06/15 20:20","price":2125},{"date":"1397/06/15 20:30","price":2113},{"date":"1397/06/15 20:50","price":2109},{"date":"1397/06/15 21:00","price":2111},{"date":"1397/06/15 21:10","price":2108},{"date":"1397/06/15 21:20","price":2110}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398