کمترین: 
3708
بیشترین: 
3863
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3717
زمان: 
6/15 21:20
قیمت ریال قطر امروز 15 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 15 شهریور 1397 , 3717 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":3745},{"date":"1397/06/15 10:30","price":3760},{"date":"1397/06/15 10:50","price":3863},{"date":"1397/06/15 11:00","price":3862},{"date":"1397/06/15 11:10","price":3861},{"date":"1397/06/15 11:30","price":3860},{"date":"1397/06/15 11:50","price":3847},{"date":"1397/06/15 12:00","price":3763},{"date":"1397/06/15 12:10","price":3860},{"date":"1397/06/15 12:20","price":3807},{"date":"1397/06/15 12:30","price":3822},{"date":"1397/06/15 12:50","price":3811},{"date":"1397/06/15 13:00","price":3710},{"date":"1397/06/15 13:10","price":3769},{"date":"1397/06/15 13:20","price":3778},{"date":"1397/06/15 13:30","price":3783},{"date":"1397/06/15 13:50","price":3795},{"date":"1397/06/15 14:00","price":3796},{"date":"1397/06/15 14:10","price":3795},{"date":"1397/06/15 14:30","price":3774},{"date":"1397/06/15 14:50","price":3777},{"date":"1397/06/15 15:00","price":3781},{"date":"1397/06/15 15:10","price":3793},{"date":"1397/06/15 15:30","price":3798},{"date":"1397/06/15 15:50","price":3781},{"date":"1397/06/15 16:00","price":3784},{"date":"1397/06/15 16:10","price":3760},{"date":"1397/06/15 16:20","price":3765},{"date":"1397/06/15 16:30","price":3771},{"date":"1397/06/15 16:50","price":3749},{"date":"1397/06/15 17:00","price":3731},{"date":"1397/06/15 17:10","price":3733},{"date":"1397/06/15 17:20","price":3738},{"date":"1397/06/15 17:30","price":3757},{"date":"1397/06/15 17:50","price":3755},{"date":"1397/06/15 18:00","price":3774},{"date":"1397/06/15 18:20","price":3753},{"date":"1397/06/15 18:30","price":3735},{"date":"1397/06/15 18:50","price":3722},{"date":"1397/06/15 19:00","price":3729},{"date":"1397/06/15 19:20","price":3725},{"date":"1397/06/15 19:30","price":3728},{"date":"1397/06/15 19:50","price":3737},{"date":"1397/06/15 20:00","price":3738},{"date":"1397/06/15 20:10","price":3739},{"date":"1397/06/15 20:20","price":3754},{"date":"1397/06/15 20:30","price":3721},{"date":"1397/06/15 20:50","price":3715},{"date":"1397/06/15 21:00","price":3719},{"date":"1397/06/15 21:10","price":3708},{"date":"1397/06/15 21:20","price":3717}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398