کمترین: 
3601
بیشترین: 
3753
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3610
زمان: 
6/15 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 15 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 15 شهریور 1397 , 3610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":3640},{"date":"1397/06/15 10:30","price":3642},{"date":"1397/06/15 10:50","price":3741},{"date":"1397/06/15 11:00","price":3753},{"date":"1397/06/15 11:10","price":3740},{"date":"1397/06/15 11:20","price":3737},{"date":"1397/06/15 11:30","price":3734},{"date":"1397/06/15 11:50","price":3648},{"date":"1397/06/15 12:00","price":3657},{"date":"1397/06/15 12:10","price":3750},{"date":"1397/06/15 12:20","price":3697},{"date":"1397/06/15 12:30","price":3705},{"date":"1397/06/15 12:50","price":3706},{"date":"1397/06/15 13:00","price":3601},{"date":"1397/06/15 13:10","price":3662},{"date":"1397/06/15 13:20","price":3671},{"date":"1397/06/15 13:30","price":3677},{"date":"1397/06/15 13:50","price":3683},{"date":"1397/06/15 14:00","price":3687},{"date":"1397/06/15 14:30","price":3666},{"date":"1397/06/15 14:50","price":3674},{"date":"1397/06/15 15:00","price":3669},{"date":"1397/06/15 15:10","price":3681},{"date":"1397/06/15 15:20","price":3685},{"date":"1397/06/15 15:30","price":3689},{"date":"1397/06/15 15:50","price":3678},{"date":"1397/06/15 16:00","price":3677},{"date":"1397/06/15 16:10","price":3653},{"date":"1397/06/15 16:20","price":3661},{"date":"1397/06/15 16:30","price":3664},{"date":"1397/06/15 16:50","price":3646},{"date":"1397/06/15 17:00","price":3625},{"date":"1397/06/15 17:10","price":3624},{"date":"1397/06/15 17:20","price":3638},{"date":"1397/06/15 17:30","price":3650},{"date":"1397/06/15 17:50","price":3648},{"date":"1397/06/15 18:00","price":3666},{"date":"1397/06/15 18:20","price":3646},{"date":"1397/06/15 18:30","price":3629},{"date":"1397/06/15 18:50","price":3611},{"date":"1397/06/15 19:00","price":3623},{"date":"1397/06/15 19:20","price":3619},{"date":"1397/06/15 19:30","price":3618},{"date":"1397/06/15 19:50","price":3625},{"date":"1397/06/15 20:00","price":3631},{"date":"1397/06/15 20:10","price":3633},{"date":"1397/06/15 20:20","price":3648},{"date":"1397/06/15 20:30","price":3622},{"date":"1397/06/15 20:50","price":3617},{"date":"1397/06/15 21:00","price":3612},{"date":"1397/06/15 21:10","price":3606},{"date":"1397/06/15 21:20","price":3610}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398