کمترین: 
1484
بیشترین: 
1553
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1486
زمان: 
6/15 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 15 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 شهریور 1397 , 1486 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":1504},{"date":"1397/06/15 10:30","price":1511},{"date":"1397/06/15 10:50","price":1546},{"date":"1397/06/15 11:00","price":1552},{"date":"1397/06/15 11:20","price":1547},{"date":"1397/06/15 11:30","price":1551},{"date":"1397/06/15 11:50","price":1508},{"date":"1397/06/15 12:00","price":1506},{"date":"1397/06/15 12:10","price":1553},{"date":"1397/06/15 12:20","price":1526},{"date":"1397/06/15 12:30","price":1527},{"date":"1397/06/15 12:50","price":1526},{"date":"1397/06/15 13:00","price":1486},{"date":"1397/06/15 13:10","price":1511},{"date":"1397/06/15 13:20","price":1515},{"date":"1397/06/15 13:30","price":1516},{"date":"1397/06/15 13:50","price":1520},{"date":"1397/06/15 14:00","price":1522},{"date":"1397/06/15 14:10","price":1521},{"date":"1397/06/15 14:30","price":1510},{"date":"1397/06/15 14:50","price":1513},{"date":"1397/06/15 15:00","price":1514},{"date":"1397/06/15 15:10","price":1519},{"date":"1397/06/15 15:30","price":1520},{"date":"1397/06/15 15:50","price":1515},{"date":"1397/06/15 16:00","price":1514},{"date":"1397/06/15 16:10","price":1504},{"date":"1397/06/15 16:20","price":1508},{"date":"1397/06/15 16:30","price":1509},{"date":"1397/06/15 16:50","price":1502},{"date":"1397/06/15 17:00","price":1494},{"date":"1397/06/15 17:10","price":1495},{"date":"1397/06/15 17:20","price":1499},{"date":"1397/06/15 17:30","price":1505},{"date":"1397/06/15 17:50","price":1504},{"date":"1397/06/15 18:00","price":1510},{"date":"1397/06/15 18:20","price":1502},{"date":"1397/06/15 18:30","price":1494},{"date":"1397/06/15 18:50","price":1488},{"date":"1397/06/15 19:00","price":1491},{"date":"1397/06/15 19:10","price":1492},{"date":"1397/06/15 19:20","price":1491},{"date":"1397/06/15 19:50","price":1492},{"date":"1397/06/15 20:00","price":1493},{"date":"1397/06/15 20:20","price":1501},{"date":"1397/06/15 20:30","price":1489},{"date":"1397/06/15 21:00","price":1487},{"date":"1397/06/15 21:10","price":1484},{"date":"1397/06/15 21:20","price":1486}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398