کمترین: 
184
بیشترین: 
192
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
185
زمان: 
6/15 21:00
قیمت افغانی امروز 15 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":186},{"date":"1397/06/15 10:30","price":187},{"date":"1397/06/15 10:50","price":191},{"date":"1397/06/15 11:00","price":192},{"date":"1397/06/15 12:00","price":187},{"date":"1397/06/15 12:10","price":192},{"date":"1397/06/15 12:20","price":189},{"date":"1397/06/15 12:30","price":190},{"date":"1397/06/15 12:50","price":184},{"date":"1397/06/15 13:10","price":187},{"date":"1397/06/15 13:20","price":188},{"date":"1397/06/15 14:00","price":189},{"date":"1397/06/15 14:30","price":188},{"date":"1397/06/15 15:10","price":189},{"date":"1397/06/15 15:20","price":188},{"date":"1397/06/15 15:30","price":189},{"date":"1397/06/15 16:00","price":188},{"date":"1397/06/15 16:10","price":187},{"date":"1397/06/15 16:50","price":186},{"date":"1397/06/15 17:00","price":185},{"date":"1397/06/15 17:20","price":186},{"date":"1397/06/15 17:30","price":187},{"date":"1397/06/15 18:00","price":188},{"date":"1397/06/15 18:20","price":187},{"date":"1397/06/15 18:30","price":186},{"date":"1397/06/15 19:00","price":185},{"date":"1397/06/15 19:50","price":186},{"date":"1397/06/15 20:30","price":185},{"date":"1397/06/15 20:50","price":184},{"date":"1397/06/15 21:00","price":185}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398