کمترین: 
8907
بیشترین: 
9262
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8927
زمان: 
6/15 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 15 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 15 شهریور 1397 , 8927 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":8971},{"date":"1397/06/15 10:30","price":9007},{"date":"1397/06/15 10:50","price":9255},{"date":"1397/06/15 11:00","price":9250},{"date":"1397/06/15 11:10","price":9247},{"date":"1397/06/15 11:20","price":9254},{"date":"1397/06/15 11:30","price":9242},{"date":"1397/06/15 11:50","price":9222},{"date":"1397/06/15 12:00","price":9024},{"date":"1397/06/15 12:10","price":9262},{"date":"1397/06/15 12:20","price":9132},{"date":"1397/06/15 12:30","price":9166},{"date":"1397/06/15 12:50","price":9144},{"date":"1397/06/15 13:00","price":8915},{"date":"1397/06/15 13:10","price":9055},{"date":"1397/06/15 13:20","price":9074},{"date":"1397/06/15 13:30","price":9092},{"date":"1397/06/15 13:50","price":9120},{"date":"1397/06/15 14:00","price":9118},{"date":"1397/06/15 14:10","price":9123},{"date":"1397/06/15 14:30","price":9046},{"date":"1397/06/15 14:50","price":9065},{"date":"1397/06/15 15:00","price":9079},{"date":"1397/06/15 15:10","price":9112},{"date":"1397/06/15 15:20","price":9097},{"date":"1397/06/15 15:30","price":9115},{"date":"1397/06/15 15:50","price":9084},{"date":"1397/06/15 16:00","price":9089},{"date":"1397/06/15 16:10","price":9031},{"date":"1397/06/15 16:20","price":9043},{"date":"1397/06/15 16:30","price":9060},{"date":"1397/06/15 16:50","price":9006},{"date":"1397/06/15 17:00","price":8970},{"date":"1397/06/15 17:10","price":8979},{"date":"1397/06/15 17:20","price":9002},{"date":"1397/06/15 17:30","price":9032},{"date":"1397/06/15 17:50","price":9022},{"date":"1397/06/15 18:00","price":9060},{"date":"1397/06/15 18:10","price":9057},{"date":"1397/06/15 18:20","price":9018},{"date":"1397/06/15 18:30","price":8970},{"date":"1397/06/15 18:50","price":8926},{"date":"1397/06/15 19:00","price":8957},{"date":"1397/06/15 19:10","price":8962},{"date":"1397/06/15 19:20","price":8950},{"date":"1397/06/15 19:30","price":8966},{"date":"1397/06/15 19:50","price":8964},{"date":"1397/06/15 20:00","price":8974},{"date":"1397/06/15 20:10","price":8979},{"date":"1397/06/15 20:20","price":9020},{"date":"1397/06/15 20:30","price":8938},{"date":"1397/06/15 20:50","price":8924},{"date":"1397/06/15 21:00","price":8932},{"date":"1397/06/15 21:10","price":8907},{"date":"1397/06/15 21:20","price":8927}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398