کمترین: 
9715
بیشترین: 
10096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9733
زمان: 
6/15 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 15 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 15 شهریور 1397 , 9733 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":9777},{"date":"1397/06/15 10:30","price":9816},{"date":"1397/06/15 10:50","price":10055},{"date":"1397/06/15 11:00","price":10084},{"date":"1397/06/15 11:10","price":10086},{"date":"1397/06/15 11:20","price":10057},{"date":"1397/06/15 11:30","price":10085},{"date":"1397/06/15 11:50","price":10050},{"date":"1397/06/15 12:00","price":9836},{"date":"1397/06/15 12:10","price":10096},{"date":"1397/06/15 12:20","price":9950},{"date":"1397/06/15 12:30","price":9987},{"date":"1397/06/15 12:50","price":9962},{"date":"1397/06/15 13:00","price":9715},{"date":"1397/06/15 13:10","price":9868},{"date":"1397/06/15 13:20","price":9881},{"date":"1397/06/15 13:30","price":9916},{"date":"1397/06/15 13:50","price":9938},{"date":"1397/06/15 14:00","price":9951},{"date":"1397/06/15 14:10","price":9950},{"date":"1397/06/15 14:30","price":9879},{"date":"1397/06/15 14:50","price":9889},{"date":"1397/06/15 15:00","price":9900},{"date":"1397/06/15 15:10","price":9933},{"date":"1397/06/15 15:20","price":9918},{"date":"1397/06/15 15:30","price":9940},{"date":"1397/06/15 15:50","price":9903},{"date":"1397/06/15 16:00","price":9921},{"date":"1397/06/15 16:10","price":9877},{"date":"1397/06/15 16:20","price":9869},{"date":"1397/06/15 16:30","price":9889},{"date":"1397/06/15 16:50","price":9831},{"date":"1397/06/15 17:00","price":9805},{"date":"1397/06/15 17:10","price":9795},{"date":"1397/06/15 17:20","price":9809},{"date":"1397/06/15 17:30","price":9853},{"date":"1397/06/15 17:50","price":9858},{"date":"1397/06/15 18:00","price":9890},{"date":"1397/06/15 18:10","price":9886},{"date":"1397/06/15 18:20","price":9832},{"date":"1397/06/15 18:30","price":9792},{"date":"1397/06/15 18:50","price":9749},{"date":"1397/06/15 19:00","price":9777},{"date":"1397/06/15 19:10","price":9785},{"date":"1397/06/15 19:20","price":9761},{"date":"1397/06/15 19:30","price":9782},{"date":"1397/06/15 20:00","price":9788},{"date":"1397/06/15 20:10","price":9795},{"date":"1397/06/15 20:20","price":9807},{"date":"1397/06/15 20:30","price":9765},{"date":"1397/06/15 20:50","price":9729},{"date":"1397/06/15 21:00","price":9748},{"date":"1397/06/15 21:10","price":9734},{"date":"1397/06/15 21:20","price":9733}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398