کمترین: 
1978
بیشترین: 
2057
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1980
زمان: 
6/15 21:20
قیمت یوان چین امروز 15 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 شهریور 1397 , 1980 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":2001},{"date":"1397/06/15 10:30","price":2002},{"date":"1397/06/15 10:50","price":2056},{"date":"1397/06/15 11:00","price":2057},{"date":"1397/06/15 11:10","price":2050},{"date":"1397/06/15 11:20","price":2057},{"date":"1397/06/15 11:30","price":2056},{"date":"1397/06/15 12:00","price":1998},{"date":"1397/06/15 12:10","price":2056},{"date":"1397/06/15 12:20","price":2032},{"date":"1397/06/15 12:30","price":2036},{"date":"1397/06/15 12:50","price":2032},{"date":"1397/06/15 13:00","price":1978},{"date":"1397/06/15 13:10","price":2009},{"date":"1397/06/15 13:20","price":2014},{"date":"1397/06/15 13:30","price":2017},{"date":"1397/06/15 13:50","price":2022},{"date":"1397/06/15 14:00","price":2024},{"date":"1397/06/15 14:10","price":2022},{"date":"1397/06/15 14:30","price":2010},{"date":"1397/06/15 14:50","price":2016},{"date":"1397/06/15 15:00","price":2015},{"date":"1397/06/15 15:10","price":2022},{"date":"1397/06/15 15:30","price":2025},{"date":"1397/06/15 15:50","price":2018},{"date":"1397/06/15 16:00","price":2020},{"date":"1397/06/15 16:10","price":2009},{"date":"1397/06/15 16:30","price":2010},{"date":"1397/06/15 16:50","price":2000},{"date":"1397/06/15 17:00","price":1994},{"date":"1397/06/15 17:10","price":1991},{"date":"1397/06/15 17:20","price":1996},{"date":"1397/06/15 17:30","price":2004},{"date":"1397/06/15 17:50","price":2008},{"date":"1397/06/15 18:00","price":2012},{"date":"1397/06/15 18:20","price":2004},{"date":"1397/06/15 18:30","price":1995},{"date":"1397/06/15 18:50","price":1985},{"date":"1397/06/15 19:00","price":1989},{"date":"1397/06/15 19:20","price":1990},{"date":"1397/06/15 19:30","price":1989},{"date":"1397/06/15 19:50","price":1993},{"date":"1397/06/15 20:10","price":1992},{"date":"1397/06/15 20:20","price":1995},{"date":"1397/06/15 20:30","price":1984},{"date":"1397/06/15 20:50","price":1979},{"date":"1397/06/15 21:00","price":1981},{"date":"1397/06/15 21:10","price":1978},{"date":"1397/06/15 21:20","price":1980}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398