کمترین: 
2047
بیشترین: 
2136
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2058
زمان: 
6/15 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 15 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 2058 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":2073},{"date":"1397/06/15 10:30","price":2083},{"date":"1397/06/15 10:50","price":2124},{"date":"1397/06/15 11:00","price":2136},{"date":"1397/06/15 11:10","price":2128},{"date":"1397/06/15 11:20","price":2125},{"date":"1397/06/15 11:30","price":2122},{"date":"1397/06/15 11:50","price":2062},{"date":"1397/06/15 12:00","price":2078},{"date":"1397/06/15 12:10","price":2131},{"date":"1397/06/15 12:20","price":2097},{"date":"1397/06/15 12:30","price":2106},{"date":"1397/06/15 12:50","price":2097},{"date":"1397/06/15 13:00","price":2047},{"date":"1397/06/15 13:10","price":2080},{"date":"1397/06/15 13:20","price":2087},{"date":"1397/06/15 13:30","price":2097},{"date":"1397/06/15 13:50","price":2104},{"date":"1397/06/15 14:00","price":2105},{"date":"1397/06/15 14:30","price":2100},{"date":"1397/06/15 14:50","price":2097},{"date":"1397/06/15 15:00","price":2084},{"date":"1397/06/15 15:10","price":2102},{"date":"1397/06/15 15:30","price":2101},{"date":"1397/06/15 15:50","price":2097},{"date":"1397/06/15 16:00","price":2100},{"date":"1397/06/15 16:10","price":2090},{"date":"1397/06/15 16:30","price":2095},{"date":"1397/06/15 16:50","price":2088},{"date":"1397/06/15 17:00","price":2082},{"date":"1397/06/15 17:10","price":2078},{"date":"1397/06/15 17:20","price":2084},{"date":"1397/06/15 17:30","price":2091},{"date":"1397/06/15 17:50","price":2088},{"date":"1397/06/15 18:00","price":2090},{"date":"1397/06/15 18:10","price":2096},{"date":"1397/06/15 18:20","price":2077},{"date":"1397/06/15 18:30","price":2070},{"date":"1397/06/15 18:50","price":2063},{"date":"1397/06/15 19:00","price":2069},{"date":"1397/06/15 19:10","price":2070},{"date":"1397/06/15 19:20","price":2066},{"date":"1397/06/15 19:30","price":2065},{"date":"1397/06/15 19:50","price":2069},{"date":"1397/06/15 20:00","price":2064},{"date":"1397/06/15 20:10","price":2065},{"date":"1397/06/15 20:20","price":2076},{"date":"1397/06/15 20:30","price":2061},{"date":"1397/06/15 20:50","price":2062},{"date":"1397/06/15 21:00","price":2060},{"date":"1397/06/15 21:10","price":2057},{"date":"1397/06/15 21:20","price":2058}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398