کمترین: 
3680
بیشترین: 
3829
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3682
زمان: 
6/15 21:10
قیمت درهم امارات امروز 15 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 3682 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":3716},{"date":"1397/06/15 10:30","price":3729},{"date":"1397/06/15 10:50","price":3817},{"date":"1397/06/15 11:00","price":3829},{"date":"1397/06/15 11:20","price":3817},{"date":"1397/06/15 11:30","price":3827},{"date":"1397/06/15 11:50","price":3814},{"date":"1397/06/15 12:00","price":3732},{"date":"1397/06/15 12:10","price":3828},{"date":"1397/06/15 12:20","price":3774},{"date":"1397/06/15 12:30","price":3790},{"date":"1397/06/15 12:50","price":3779},{"date":"1397/06/15 13:00","price":3680},{"date":"1397/06/15 13:10","price":3737},{"date":"1397/06/15 13:20","price":3743},{"date":"1397/06/15 13:30","price":3751},{"date":"1397/06/15 13:50","price":3759},{"date":"1397/06/15 14:00","price":3764},{"date":"1397/06/15 14:10","price":3763},{"date":"1397/06/15 14:30","price":3742},{"date":"1397/06/15 14:50","price":3746},{"date":"1397/06/15 15:00","price":3749},{"date":"1397/06/15 15:10","price":3761},{"date":"1397/06/15 15:20","price":3756},{"date":"1397/06/15 15:30","price":3766},{"date":"1397/06/15 15:50","price":3750},{"date":"1397/06/15 16:00","price":3753},{"date":"1397/06/15 16:10","price":3737},{"date":"1397/06/15 16:20","price":3733},{"date":"1397/06/15 16:30","price":3740},{"date":"1397/06/15 16:50","price":3717},{"date":"1397/06/15 17:00","price":3706},{"date":"1397/06/15 17:10","price":3701},{"date":"1397/06/15 17:20","price":3707},{"date":"1397/06/15 17:30","price":3726},{"date":"1397/06/15 17:50","price":3728},{"date":"1397/06/15 18:00","price":3742},{"date":"1397/06/15 18:20","price":3721},{"date":"1397/06/15 18:30","price":3704},{"date":"1397/06/15 18:50","price":3686},{"date":"1397/06/15 19:00","price":3698},{"date":"1397/06/15 19:20","price":3694},{"date":"1397/06/15 19:30","price":3697},{"date":"1397/06/15 19:50","price":3701},{"date":"1397/06/15 20:00","price":3707},{"date":"1397/06/15 20:20","price":3709},{"date":"1397/06/15 20:30","price":3693},{"date":"1397/06/15 20:50","price":3680},{"date":"1397/06/15 21:00","price":3688},{"date":"1397/06/15 21:10","price":3682}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398