کمترین: 
13250
بیشترین: 
13700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13250
زمان: 
6/15 20:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 15 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 13250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":13700},{"date":"1397/06/15 12:00","price":13650},{"date":"1397/06/15 12:10","price":13500},{"date":"1397/06/15 12:20","price":13400},{"date":"1397/06/15 12:30","price":13350},{"date":"1397/06/15 12:50","price":13450},{"date":"1397/06/15 13:00","price":13500},{"date":"1397/06/15 13:10","price":13450},{"date":"1397/06/15 13:20","price":13410},{"date":"1397/06/15 13:30","price":13420},{"date":"1397/06/15 13:50","price":13500},{"date":"1397/06/15 14:50","price":13460},{"date":"1397/06/15 15:00","price":13400},{"date":"1397/06/15 15:20","price":13380},{"date":"1397/06/15 15:30","price":13340},{"date":"1397/06/15 15:50","price":13400},{"date":"1397/06/15 16:20","price":13250},{"date":"1397/06/15 16:50","price":13300},{"date":"1397/06/15 17:50","price":13330},{"date":"1397/06/15 18:10","price":13350},{"date":"1397/06/15 20:10","price":13250}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398