کمترین: 
11169.6
بیشترین: 
11169.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11169.6
زمان: 
6/15 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 15 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 15 شهریور 1397 , 11169.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":11169.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398