کمترین: 
2.769
بیشترین: 
2.796
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.769
زمان: 
6/15 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 15 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 2.769 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 01:08","price":2.796},{"date":"1397/06/15 02:08","price":2.792},{"date":"1397/06/15 07:08","price":2.789},{"date":"1397/06/15 08:08","price":2.788},{"date":"1397/06/15 09:08","price":2.79},{"date":"1397/06/15 10:08","price":2.788},{"date":"1397/06/15 11:08","price":2.785},{"date":"1397/06/15 12:08","price":2.788},{"date":"1397/06/15 14:08","price":2.792},{"date":"1397/06/15 15:08","price":2.787},{"date":"1397/06/15 17:08","price":2.79},{"date":"1397/06/15 18:08","price":2.792},{"date":"1397/06/15 19:08","price":2.782},{"date":"1397/06/15 20:08","price":2.774},{"date":"1397/06/15 22:08","price":2.773},{"date":"1397/06/15 23:08","price":2.769}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398