کمترین: 
1.9312
بیشترین: 
1.9795
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9488
زمان: 
6/15 23:08
قیمت بنزین امروز 15 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 15 شهریور 1397 , 1.9488 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 00:08","price":1.9655},{"date":"1397/06/15 01:08","price":1.967},{"date":"1397/06/15 02:08","price":1.9595},{"date":"1397/06/15 03:08","price":1.9605},{"date":"1397/06/15 04:08","price":1.958},{"date":"1397/06/15 04:32","price":1.9565},{"date":"1397/06/15 06:08","price":1.9605},{"date":"1397/06/15 08:08","price":1.962},{"date":"1397/06/15 09:08","price":1.963},{"date":"1397/06/15 10:08","price":1.9635},{"date":"1397/06/15 11:08","price":1.9645},{"date":"1397/06/15 12:08","price":1.9648},{"date":"1397/06/15 13:08","price":1.9695},{"date":"1397/06/15 14:08","price":1.979},{"date":"1397/06/15 15:08","price":1.978},{"date":"1397/06/15 16:08","price":1.976},{"date":"1397/06/15 17:08","price":1.9752},{"date":"1397/06/15 18:08","price":1.975},{"date":"1397/06/15 19:08","price":1.9795},{"date":"1397/06/15 20:08","price":1.947},{"date":"1397/06/15 21:08","price":1.9312},{"date":"1397/06/15 22:08","price":1.9485},{"date":"1397/06/15 23:08","price":1.9488}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399