کمترین: 
674.75
بیشترین: 
689.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
678.13
زمان: 
6/15 23:08
قیمت گازوئیل امروز 15 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 678.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 00:08","price":687.13},{"date":"1397/06/15 02:08","price":684.75},{"date":"1397/06/15 05:08","price":683.75},{"date":"1397/06/15 06:08","price":684.63},{"date":"1397/06/15 07:08","price":685.13},{"date":"1397/06/15 09:08","price":685.88},{"date":"1397/06/15 10:08","price":685.38},{"date":"1397/06/15 11:08","price":685.13},{"date":"1397/06/15 12:08","price":685.38},{"date":"1397/06/15 13:08","price":685.63},{"date":"1397/06/15 14:08","price":688.13},{"date":"1397/06/15 15:08","price":688},{"date":"1397/06/15 16:08","price":687.88},{"date":"1397/06/15 17:08","price":687.13},{"date":"1397/06/15 18:08","price":687.63},{"date":"1397/06/15 19:08","price":689.5},{"date":"1397/06/15 20:08","price":679.63},{"date":"1397/06/15 21:08","price":674.75},{"date":"1397/06/15 22:08","price":676.63},{"date":"1397/06/15 23:08","price":678.13}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399