کمترین: 
2.1961
بیشترین: 
2.2427
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2096
زمان: 
6/15 23:08
قیمت نفت کوره امروز 15 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 2.2096 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 00:08","price":2.237},{"date":"1397/06/15 01:08","price":2.2372},{"date":"1397/06/15 02:08","price":2.2302},{"date":"1397/06/15 03:08","price":2.2315},{"date":"1397/06/15 04:08","price":2.2298},{"date":"1397/06/15 04:32","price":2.2292},{"date":"1397/06/15 05:08","price":2.2262},{"date":"1397/06/15 06:08","price":2.2294},{"date":"1397/06/15 07:08","price":2.2305},{"date":"1397/06/15 08:08","price":2.231},{"date":"1397/06/15 09:08","price":2.233},{"date":"1397/06/15 10:08","price":2.2317},{"date":"1397/06/15 12:08","price":2.2311},{"date":"1397/06/15 13:08","price":2.2338},{"date":"1397/06/15 14:08","price":2.2412},{"date":"1397/06/15 15:08","price":2.2426},{"date":"1397/06/15 16:08","price":2.2398},{"date":"1397/06/15 17:08","price":2.2367},{"date":"1397/06/15 18:08","price":2.237},{"date":"1397/06/15 19:08","price":2.2427},{"date":"1397/06/15 20:08","price":2.2119},{"date":"1397/06/15 21:08","price":2.1961},{"date":"1397/06/15 22:08","price":2.2039},{"date":"1397/06/15 23:08","price":2.2096}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398