کمترین: 
75.84
بیشترین: 
77.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.36
زمان: 
6/15 23:08
قیمت نفت برنت امروز 15 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 76.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 00:08","price":77.3},{"date":"1397/06/15 01:08","price":77.32},{"date":"1397/06/15 02:08","price":77.06},{"date":"1397/06/15 03:08","price":77.14},{"date":"1397/06/15 05:08","price":77.05},{"date":"1397/06/15 06:08","price":77.11},{"date":"1397/06/15 07:08","price":77.08},{"date":"1397/06/15 08:08","price":77.11},{"date":"1397/06/15 09:08","price":77.23},{"date":"1397/06/15 10:08","price":77.22},{"date":"1397/06/15 11:08","price":77.19},{"date":"1397/06/15 12:08","price":77.14},{"date":"1397/06/15 13:08","price":77.3},{"date":"1397/06/15 14:08","price":77.66},{"date":"1397/06/15 15:08","price":77.61},{"date":"1397/06/15 16:08","price":77.53},{"date":"1397/06/15 17:08","price":77.46},{"date":"1397/06/15 18:08","price":77.47},{"date":"1397/06/15 19:08","price":77.66},{"date":"1397/06/15 20:08","price":76.58},{"date":"1397/06/15 21:08","price":75.84},{"date":"1397/06/15 22:08","price":76.14},{"date":"1397/06/15 23:08","price":76.36}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398