کمترین: 
67.19
بیشترین: 
68.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.67
زمان: 
6/15 23:08
قیمت نفت سبک امروز 15 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 67.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 00:08","price":68.85},{"date":"1397/06/15 01:08","price":68.88},{"date":"1397/06/15 02:08","price":68.63},{"date":"1397/06/15 03:08","price":68.67},{"date":"1397/06/15 04:08","price":68.62},{"date":"1397/06/15 04:32","price":68.59},{"date":"1397/06/15 05:08","price":68.52},{"date":"1397/06/15 06:08","price":68.56},{"date":"1397/06/15 07:08","price":68.54},{"date":"1397/06/15 08:08","price":68.56},{"date":"1397/06/15 09:08","price":68.62},{"date":"1397/06/15 10:08","price":68.56},{"date":"1397/06/15 13:08","price":68.64},{"date":"1397/06/15 14:08","price":68.87},{"date":"1397/06/15 15:08","price":68.83},{"date":"1397/06/15 17:08","price":68.8},{"date":"1397/06/15 18:08","price":68.78},{"date":"1397/06/15 19:08","price":68.84},{"date":"1397/06/15 20:08","price":67.78},{"date":"1397/06/15 21:08","price":67.19},{"date":"1397/06/15 22:08","price":67.53},{"date":"1397/06/15 23:08","price":67.67}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398