کمترین: 
76.32
بیشترین: 
76.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.32
زمان: 
6/14 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 14 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 76.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 18:08","price":76.32}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398