کمترین: 
1160000
بیشترین: 
1200000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1170000
زمان: 
6/14 17:00
قیمت ربع سکه امروز 14 شهریور 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 1170000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 12:00","price":1160000},{"date":"1397/06/14 12:12","price":1170000},{"date":"1397/06/14 14:18","price":1200000},{"date":"1397/06/14 17:00","price":1170000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398