کمترین: 
11.3
بیشترین: 
12.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11.3
زمان: 
6/14 19:50
قیمت دینار عراق امروز 14 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 11.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 11:20","price":11.6},{"date":"1397/06/14 11:30","price":11.7},{"date":"1397/06/14 12:10","price":11.9},{"date":"1397/06/14 12:50","price":12.2},{"date":"1397/06/14 13:00","price":12.3},{"date":"1397/06/14 13:10","price":12.2},{"date":"1397/06/14 13:50","price":12.1},{"date":"1397/06/14 14:00","price":12},{"date":"1397/06/14 15:10","price":11.8},{"date":"1397/06/14 15:20","price":11.7},{"date":"1397/06/14 15:30","price":11.8},{"date":"1397/06/14 15:50","price":11.7},{"date":"1397/06/14 16:10","price":11.6},{"date":"1397/06/14 16:50","price":11.4},{"date":"1397/06/14 17:10","price":11.5},{"date":"1397/06/14 17:20","price":11.7},{"date":"1397/06/14 18:00","price":11.6},{"date":"1397/06/14 18:20","price":11.4},{"date":"1397/06/14 18:30","price":11.3},{"date":"1397/06/14 19:20","price":11.4},{"date":"1397/06/14 19:50","price":11.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398